Examensarbete utomlands - MFS m.fl.

Senast ändrad: 03 februari 2017 - slu.se
DSC5672_bildknapp.jpg

Som student på SLU kan du välja att göra ditt examensarbete utomlands. Många av SLU:s studenter gör till exempel sitt examensarbete i ett utvecklingsland med ett MFS-stipendium.

Tänk på att du kan göra examensarbete under ett Erasmus- eller Nordplusutbyte om du hittar ett ämne och en handledare själv samt följer övriga regler för stipendiet. Projektet måste vara kopplat till ett universitet som SLU har avtal med och det kan vara i samband med att du också läser kurser där. 

Examensarbete utomlands med handledare på SLU

Även om du gör ditt examensarbete och läser en examensarbeteskurs på SLU kan du välja att samla material och skriva det utomlands. Du har din handledare vid SLU men gör en del av ditt fältarbete utomlands. Tänk på att det kan vara bra att ta kontakt med din handledare i god innan examensarbetet ska börja.

Examensarbete i ett utvecklingsland - MFS

Vill du skriva din kandidat-, magister- eller masteruppsats i ett utvecklingsland? Då kan du åka på MFS, Minor Field Studies, som är ett Sida-finansierat program.

Läs mer om MFS i menyerna nedan.

Vad är MFS?

SLU delar varje år ut ett 20-tal MFS-stipendier på SEK 27 000. MFS riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå som under minst 8 veckor vill samla material till sitt examensarbete i ett utvecklingsland.

MFS kan utföras enskilt eller i par och i undantagsfall av tre studenter. Som deltagare i MFS-programmet har en handledare på SLU och en kontaktperson i värdlandet.

Syfte och mål

Syftet med MFS-programmet är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen inom det internationella utvecklingssamarbetet samt att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete.

Det övergripande målet med MFS är att ge studenter möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter i detta syfte.

Ramar och kriterier för MFS, Minor Field Studies

Lista över möjliga värdländer

Du kan genomföra din MFS-studie i ett utvecklingsland som finns med i listan över möjliga värdländer. Observera att MFS inte beviljas till ett land som UD avråder från att resa till.

Vem kan söka?

Tanken med din MFS-studie är att samla material till ditt examensarbete på grund- eller avancerad nivå. För att vara behörig att ansöka om MFS så:

  • ska du ha tagit 150 högskolepoäng vid utresan och inte ha påbörjat forskarutbildning.
  • ska du vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i hemlandet. Observera att EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med permanent uppehållstillstånd (PUT). Studenter från övriga Norden ska vara fast boende (folkbokförda) i Sverige sedan minst ett år för att kunna beviljas MFS-stipendium.
  • ska du ha goda kunskaper i engelska och i svenska. Kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande.
  • får du inte tidigare ha blivit beviljad MFS-stipendium.
  • ska du vara registrerad vid högskola/universitet vid ansökningstillfället och under tiden som MFS-studien pågår.

Hur ansöker jag till MFS?

Ansökan

Det är möjligt att söka MFS-stipendium tillsammans med en eller i undantagsfall två andra studenter. Ett stipendium får inte delas av flera studenter utan var och en av de beviljade MFS-studenterna får varsitt stipendium. Ansökan måste vara fullständig för att handläggas!

Studiens frågeställning ska ha en generell samhällsmässig tillämpning, även då enskilda institutioner, organisationer eller specifika tekniska/naturvetenskapliga företeelser studeras. Arbetet får inte studera isolerade företeelser utan relevans för utvecklingsländerna. Detta innebär exempelvis att stipendiet inte får beviljas för att studera ett svenskt företags eller organisations verksamhet i ett land utan att inbegripa dess interaktion med värdlandet.

En fullständig MFS-ansökan ska innehålla:

  1. Summary (Fyll i blanketten och skriv sedan ut för underskrift)
  2. Personal History Form (Fyll i blanketten och skriv sedan ut för underskrift)
  3. Projektbeskrivning, max 5 sidor. Projektbeskrivningen (med sökandes namn) ska vara väl genomarbetad och skriven på engelska. Den ska innehålla bakgrund, syfte, tillvägagångssätt samt avsedd tidpunkt för studiens genomförande liksom en kostnadssammanställning (budget). Den ska också innehålla preliminära kostnader för vaccinationer, flygresa, eventuella nödvändiga resor inom landet/regionen, logi, eventuella kostnader för utrusning, tolkhjälp etc. Du ska också beskriva en alternativ plan utifall din studie inte går att genomföra som tänkt.
  4. Intyg från den svenske handledaren om studiens idé- och fackmässiga lämplighet med mera.                       
  5. Välkomstbrev från kontaktpersonen i fält.

Är ni två eller tre studenter som ska göra en MFS-studie tillsammans fyller ni ett exemplar av blanketten Summary, och det räcker att ansökan innehåller ett exemplar av projektbeskrivningen, ett intyg från svenske handledaren och ett välkomstbrev från kontaktpersonen i fält, men tänk på att samtliga studenters namn ska vara angivna. Alla sökande studenter fyller i varsin Personal History Form.

Här finner du Instruktioner på engelska till handledaren i Sverige och kontaktpersonen i värdlandet.

Ansökan

Ansökan ska vara Registrator tillhanda eller inkommit via e-post senast den 15 februari.

Postadress: Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 UPPSALA. Ansökan kan läggas i brevlådan utanför Ulls hus, Almas allé 8.

Du kan också e-posta din ansökan till mobilitet@slu.se.

Budget

MFS-stipendiet är fastställt till SEK 27 000 och är ett resebidrag som kan behöva kompletteras med t.ex. studiemedel.

Urval och besked

SLU har en universitetsövergripande bedömningsgrupp för MFS-ansökningar som beslutar om vem som ska beviljas ett MFS-stipendium.

Cirka en månad efter ansökningstillfället får du besked om du har beviljats MFS-stipendium och du kan resa ut tidigast två månader efter ansökningstillfället eftersom du före utresan ska gå en MFS förberedelsekurs.

Kontakt

Om du har frågor eller önskar ytterligare information, kontakta Monica Halling på mobilitet@slu.se eller 018-67 23 09.

Att göra före och efter din fältstudie

Praktisk information om vad du bör göra före och efter din fältstudie

Du bokar själv resa, ordnar vaccinationer och visum. I förekommande fall, t.ex. vid kronisk sjukdom eller andra hälsoskäl som kan påverkas av en utlandsvistelse, bör du även genomgå en hälsoundersökning för att klarlägga att inga hinder föreligger.

Säkerhet och försäkringar

Du har ett eget ansvar att inför din fältvistelse hålla dig informerad om Utrikesdepartementets reserekommendationer beträffande resmålet, det land och/eller den region där du ska vistas. Väl i värdlandet är du själv ansvarig för din säkerhet genom dina reseförsäkringar. Utrikesdepartementets reserekommendationer måste följas.

Du som beviljats MFS-stipendium är försäkrad i Kammarkollegiets försäkring Student UT. Om du stannar kvar på egen hand eller reser till annat land tecknar du en egen försäkring.

Obligatorisk förberedelsekurs och MFS-portalen

Du som har beviljats ett MFS-stipendium ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs innan utresa. Kursen pågår under två och en halv dag och behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation, viss fältmetodik samt specifik landinformation.

Anmälningsdatum och kursdatum finns på MFS-portalen. Du anmäler dig till kurs på MFS-portalen när du blivit beviljad MFS-stipendium och MFS-handläggaren godkänner/avslår anmälan. Sista anmälningsdag för kursen är vanligtvis tre veckor före kursstart. Du betalar själv resan till och från Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand.

Handledare i Sverige och kontaktperson i värdlandet

MFS-studien förutsätter medverkan av såväl handledare på SLU som kontaktperson i värdlandet. Den svenska handledaren är huvudansvarig för projektet medan den lokala kontaktpersonen hjälper till på plats. Handledarfrågan ska vara löst vid ansökan och intyg resp välkomstbrev/mejl från respektive handledare och kontaktperson ska bifogas.

Den svenska handledaren har ansvar för att du är väl insatt i den metod du ska använda och att du har kunskap om fältmetodik generellt samt att stödja och försöka underlätta dina kontakter med kontaktpersonen och myndigheter i värdlandet. För att få en handledare på universitetet, kontaktar du din kurs/program. Den akademiska handledaren på SLU har samma ansvar som för övriga examensarbeten på likvärdig nivå.

Kontaktpersonen i värdlandet ska hjälpa studenten med praktiska arrangemang, som att hitta personer att intervjua, tipsa om boende, transporter och informera om säkerhet. Kontaktpersonen i fält behöver inte vara en person med akademisk koppling i värdlandet. Kontaktpersonen ska enligt riktlinjer för MFS få ersättning av studenten för mindre utgifter i samband med sådan hjälp. Det kan till exempel vara för lokala resor, ersättning för material etc.

Utöver detta får kontaktpersonen ingen separat ersättning från MFS-programmet. Det är bra om studenten och kontaktpersonen tydligt överenskommer om kostnader och ersättningar som skall utgå så att dessa kan tas med i studentens budget.

MFS-uppsats

Uppsatsen ska skrivas på engelska, eller eventuellt på värdlandets officiella språk om det godkänts av din institution. Den ska bedömas i enlighet med de kriterier som gäller vid respektive institution för uppsats/examensarbete.

Uppsatsen ska vara godkänd av examinator om möjligt senast sex månader efter hemkomst till Sverige. MFS-handläggaren laddar upp uppsatsen på MFS-portalen. Där kan du också läsa tidigare MFS-studenters uppsatser!

Reseberättelser

Du som utfört en MFS-studie ska skriva en kort reseberättelse om dina erfarenheter och ladda upp den på MFS-portalen. MFS-handläggaren får meddelande om att du lagt ut en reseberättelse och godkänner denna innan den publiceras. Tidigare MFS-studenters reseberättelser finns samlade i MFS-portalen.

Efter hemkomst – Informationsspridning

Efter avslutad MFS-studie bör du ta tillvara varje tillfälle att informera om det Sida-finansierade MFS-programmet samt om din MFS-studie och resultatet av den både inom universitet/högskola och i fackpress/massmedia. Du kan presentera din MFS-studie för studenter som går året efter dig, skriva en artikel i kårtidningen, göra en poster med bild och text etc.

Efter hemkomst – inlämning av resedokument

Du lämnar in/skickar in kvitton på förbrukade resehandlingar, exempelvis boarding pass, till MFS-handläggaren. Resehandlingarna ska sparas i upp till 5 år efter studiens genomförande i enlighet med UHR:s, Universitets- och högskolerådets, villkor.

Efter hemkomst – sparande av kvitton på MFS-utgifter

Alla kvitton på utgifter som har med MFS-studien att göra, t.ex. flygbiljetter, vaccinationer, lokala transporter, logikostnader, tolkhjälp etc ska du spara i upp till 5 år efter utförandet av MFS-studien i enlighet med UHR:s, Universitets- och högskolerådets, villkor.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se