STRÅ:s formella uppdrag

Senast ändrad: 06 februari 2017 - slu.se

Här beskrivs Studiesociala rådets (STRÅ) uppdrag.

STRÅ:s formella uppdrag (enligt rektors delegationsordning) är:

 • att vara ett för universitetet och fakulteterna gemensamt organ med
  uppgift att behandla övergripande strategiska frågor som avser stödja,
  samordna, stimulera och utveckla arbetet med de studiesociala frågorna

 • att initiera kartläggning och analys av studiesociala problem samt
  utvärdering av genomförda åtgärder rörande studiesociala problem

 • att för beslut av rektor utarbeta förslag till riktlinjer, policydokument och
  handlingsplaner av studiesocial karaktär

 • att vid behov lämna förslag till åtgärder till den instans (t.ex. rektor,
  fakultetsnämnd) som fattar beslut om konkreta åtgärder inom det
  studiesociala området

 • att sprida information till institutioner och enskilda studenter kring
  studiesociala frågor

 • att samordna arbetet inom området gentemot de kommuner där SLU
  bedriver grundutbildning

 • att aktivt verka för att SLU:s studenters rättigheter inte kränks

 • att till rektor lämna förslag om fördelningen av de medel som styrelsen
  ställer till STRÅ:s förfogande

 • att inom sig utse vice ordförande

 • att vid behov bevilja ytterligare personer närvaro- och yttranderätt, samt

 • att sammanträda minst två gånger per termin

Kontaktinformation
Sidansvarig: ylva.eklind@slu.se