3. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Senast ändrad: 02 januari 2017 - slu.se

1. Måldokument och strategier

Inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017–2020, 2016-10-12

Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar, 2016-12-21

Se även avdelning 1. Visioner och strategier av övergripande karaktär.

2. Policyer

SLU:s policy för användning av djur i utbildningen  2007-01-26

SLU:s policy och handlingsplan mot fusk och plagiering inom utbildning, 2012-12-21

Studentinflytande vid SLU, 2014-12-08

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

 Se avdelning 5. Organisation och beslutsstruktur.

4. Riktlinjer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, från och med 1 augusti 2015, 2014-12-16 

Gallrings- och dokumenthanteringsplan för studerandehandlingar, 2009-08-25 

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (Examensordning), 2010-05-10

Riktlinjer för antagning till senare del av utbildningsprogram, 2016-12-08

Riktlinjer för examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU, 2013-06-24 och 2013-08-26

Riktlinjer för hantering av ansökningar om utbildning vid SLU inom ramen för universitetets strategiska utbildningssamarbeten, 2011-10-24

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU, 2014-04-22

Riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten), upphovsrätt och publicering inom utbildning vid SLU, 2013-06-24

Riktlinjer för utbildningsplaner inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU, 2015-08-25

Preciserade riktlinjer för progression i masterprogram vid SLU, 2015-12-04

Övergripande riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU, 2013-10-14
Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning vid SLU, 2014-06-10

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Se avdelning 6. Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

6. Anvisningar och instruktioner

Aktivitets- och handlingsplan för studentrekrytering, 2016-12-08

Anvisningar för kursplaner, 2015-09-11
Mall för kursplaner (Word-format)

Anvisningar för utbildningsplaner, 2015-12-21
Mall för utbildningsplaner - svenska (Word-format)
Mall för utbildningsplaner - engelska (Word-format)

Riktlinjer för gemensam examen vid SLU, 2011-12-19

Riktlinjer vid misstanke om fusk och andra disciplinära frågor inom utbildning vid SLU, 2011-09-05, rev 2012-09-10

Riktliner vid misstanke om trakasserier av student enligt Diskrimineringslagen, 2011-09-12

Tentamensregler vid SLU, 2010-06-28

Ämnen och huvudområden vid SLU, 2012-12-21 

Övergripande riktlinjer för administration av utbildning vid SLU, 2013-08-26

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se