Studiesociala rådet (STRÅ) och de studiesociala grupperna

Senast ändrad: 31 maj 2016 - slu.se

Den studiesociala miljön är viktig för att SLU:s studenter ska trivas och må bra under utbildningstiden. Exempel på studiesociala frågor är studenthälsa, arbets-/studiemiljö, campusmiljö, likabehandling, mångfald, försäkringar, bostäder och studiemedel.

Studiesociala rådet (STRÅ) är ett SLU-övergripande organ som jobbar med studiesociala frågor. STRÅ:s verksamhet är inriktad mot studenterna på utbildningar på grund- och avancerad nivå. På varje studieort finns en studiesocial grupp eller motsvarande, som jobbar med studiesociala frågor på lokal nivå.

Sammansättning av STRÅ

STRÅ består av prorektor (ordförande), en lärare från vardera fakulteten samt två representanter för de studerande. Lärarna utses av rektor efter förslag från dekanerna. Lärarrepresentanterna har personliga suppleanter, som kallas om den ordinarie representanten är förhindrad att delta. Studeranderepresentanterna utses av SLUSS (SLU:s samlade studentkårer).

En representant vardera för Studenthälsan och Universitetskyrkan i Uppsala ingår i STRÅ med närvaro- och yttranderätt. Utbildningsavdelningen bistår med sekreterare till STRÅ. Sammankallande i de ortsvisa studiesociala grupperna är adjungerade till STRÅ.

Verksamhet

STRÅ sammanträder två gånger per termin. Exempel på ärenden är att ge förslag till åtgärder i SLU:s Lika villkorsplan, att följa upp studentkårernas insparksaktiviteter, vara med och utforma studiesociala enkäter, samt krishantering ur studentperspektiv. STRÅ finansierar insparksutbildning för studentkårerna och utbildning för studentskyddsombud. STRÅ:s formella uppdrag finns listat här. Minnesanteckningar från STRÅ:s möten finns under Protokoll på Medarbetarwebben respektive Studentwebben (det går också bra att kontakta sekreteraren).

De studiesociala grupperna

Grupperna jobbar med studiesociala frågor på respektive studieort. Det kan gälla uppföljning av insparksaktiviteter liksom av den lokala studenthälsans besöksstatistik, samt fakulteternas arbete med åtgärder utifrån studiesociala enkäter. Ibland ordnar också de studiesociala grupperna stresshanteringskurser för studenter och seminarier om t.ex. likabehandling.

De studiesociala grupperna är sammansatta av lärare, studentrepresentanter och studievägledare. Oftast ingår också representanter för den lokala Studenthälsan och Universitetkyrkan/Studentpräster. På hippologorterna Flyinge, Strömsholm och Wången finns inga separata studiesociala grupper, utan dessa frågor tas istället upp vid kursrådsmöten.

Samverkan mellan STRÅ och de studiesociala grupperna

Grupperna rapporterar om aktuella lokala frågor på de olika studieorterna till STRÅ. De kan också föra upp frågor av övergripande intresse att behandlas på STRÅ-möten. STRÅ hämtar in synpunkter på exempelvis Lika villkorsplanen och studiesociala enkäter från grupperna. 

Fakta:

Sammansättning av STRÅ

Ordförande - Karin Holmgren
LTV-fakulteten - Mats Gyllin
NJ-fakulteten - Rob Hart
S-fakulteten - Anders Alanärä
VH-fakulteten - Anna Wallenbäck
SLUSS - Jacob Forsberg, jacob.forsberg@slu.se
SLUSS - Karolina Ottosson, karolina.ottosson@slu.se
Utbildningsavdelningen, sekreterare - Ylva Eklind, ylva.eklind@slu.se
Universitetskyrkan - Anette Brandt S
tudenthälsan
- Annalena Hedman

Sammankallande i de studiesociala grupperna

Alnarp - Sara Westman, Sara.Westman@slu.se
Flyinge - Carline Santén, caroline.santen@flyinge.se
Skinnskatteberg - Gina Parkatti, gina.parkatti@slu.se
Strömsholm - Linda Nordwall, linda.nordwall@stromsholm.com
Ultuna - Per Edenhamn, per.edenhamn@slu.se
Umeå - Victoria Eriksson, victoria.eriksson@slu.se
Wången - Malinda Alriksson, malinda.alriksson@wangen.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ylva.Eklind@slu.se