Om Lika villkor vid SLU

Senast ändrad: 25 maj 2016 - slu.se

SLU ska vara en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö för anställda och studenter. Arbetet med lika villkor ska vara en integrerad del av kärnverksamheten, forskning, utbildning, samverkan och fortlöpande miljöanalys.

Universitetet och samhället har intresse av att tillvarata de resurser som finns i det omgivande samhället vid rekrytering av anställda och studenter. SLU ska präglas av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Universitetet tar tillvara den mångfald som anställda och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Lika villkor innebär att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder.

Lika villkorsarbetet omfattar alla anställda och studenter och ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt mellan universitetet och studentkårerna. I arbetet med Lika villkor ingår aktiva åtgärder i arbetslivet och i utbildning enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) samt åtgärder för ökad tillgänglighet enligt SFS 2001:256.

Mål för arbetet med Lika villkor

Arbetet med Lika villkor vid SLU ska leda till lika möjligheter och rättigheter för anställda och studenter arbetet respektive studierna. Arbetet med lika villkor ska bidra till att målen i ”Strategi för SLU” uppfylls. Detta sker genom

  • att Lika villkor råder vad gäller de anställdas arbetsförhållanden, löner, delaktighet och karriärmöjligheter
  • att ge anställda och studenter kunskap om diskrimineringslagens innehåll och universitetets arbete med Lika villkor samt att betona en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling
  • att skapa rekryteringsprocesser som bidrar till en mer jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö
  • att allas begåvning, kompetens och resurser tas till vara
  • att eftersträva att det vid arbetsplatser råder jämn könsfördelning inom olika anställningskategorier, inklusive doktorander, samt eftersträva en jämnare könsfördelning inom grundutbildningen.
  • att det råder jämn könsfördelning i beslutande organ
  • att underlätta för anställda och studenter att förena arbete/studier och föräldraskap
  • att skapa god tillgänglighet gällande verksamhet, information och lokaler för anställda och studenter

SLU:s målinriktade arbete med Lika villkor för anställda och studenter preciseras i årliga handlingsplaner på central nivå och fakultetsnivå.

Ansvar

Rektor har det övergripande ansvaret för Lika villkorsarbetet på SLU. Det är dock dekanernas ansvar att se till att det bedrivs ett planmässigt och aktivt Lika villkorsarbete på fakultets- och institutionsnivå. Inom universitetsförvaltningen, biblioteket och universitetsdjursjukhuset ligger motsvarande ansvar på universitetsdirektören, överbibliotekarien och chefen för djursjukhuset.

Utöver ovan nämnda är det alla chefers ansvar att integrera Lika villkorsfrågorna inom sina verksamhetsområden samt att genom ord och handling visa att detta är ett viktigt område. Alla prefekter och arbetsledare har dessutom ett särskilt utredningsansvar i samband med förekommande fall av diskriminering och trakasserier.

Alla anställda och studenter vid SLU har ansvar för att vara delaktiga i att åstadkomma en god arbets- och studiemiljö utifrån ett Lika villkorsperspektiv.

Organisation

Strategisk nivå för information och förankring av SLU:s Lika villkorsfrågor är ordförandekonferensen för Lika villkor. Ordförandekonferensens uppdrag är att utarbeta förslag till årlig Lika villkorsplan samt att följa upp föregående års plan för Lika villkor.

Vid varje fakultet samt vid universitetsadministrationen ska det finnas utskott för Lika villkor. Lika villkorsutskottens uppdrag är att utarbeta underlag till Lika villkorsplaner och föreslå aktiviteter för den egna fakulteten resp. universitetsadministrationen.

Utskotten är samordnande och i förekommande fall verkställande av de beslut som fastställts av dekanus på respektive fakultet/av universitetsdirektören. Fakultetsutskotten samordnas genom ordförandekonferensen för Lika villkor.

På institutionsnivå behandlas Lika villkorsfrågorna t.ex. vid arbetsplatsträffar eller vid för ändamålet särskilt inrättade samverkansgrupper.

På SLU:s personalavdelning samt vid SUS ska handläggare för Lika villkor utses. Handläggaren på personalavdelningen är sekreterare i ordförandekonferensen för Lika villkor, ansvarar för uppföljning av föregående års handlingsplan samt utarbetar underlag till ny handlingsplan och strategi för Lika villkor för universitetet som helhet. Handläggaren på personalavdelningen ansvarar vidare för informationen om Lika villkor på SLU:s hemsida och kan även bidra med visst råd och stöd till fakulteter och institutioner i Lika villkorsfrågor.


Kontaktinformation

Monica Östman / Lika villkorshandläggare
Personalavdelningen, SLU
monica.ostman@slu.se

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: Monica.Ostman@slu.se