SLU:s förtjänstmedaljer

Senast ändrad: 27 september 2016 - slu.se

SLU:s tre förtjänstmedaljer delas ut årligen till personer vars insatser "gagnar SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar", eller till en ung lovande talang i vid bemärkelse.

SLU:s förtjänstmedalj

 

  • Den stora förtjänstmedaljen ges för forskningsinsatser som bedöms som "enastående i ett internationellt perspektiv".
  • Den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde".
  • Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang anställd vid SLU och som ska uppmuntras att fortsätta sin verksamhet på ett lika föredömligt sätt i framtiden, "med fördel inom området innovationer och samverkan".

Medaljerna brukar delas ut i samband med promotionshögtiden i början av oktober.

Förtjänstmedaljer 2016

Medaljörer år 2016 är professor Kjell Danell (Vilt, fisk och miljö), professor Roland von Bothmer (Växtförädling) och forskare Rebecka Westin (Husdjurens miljö och hälsa).
Läs mer i pressmeddelandet.

Mer detaljer om förtjänstmedaljerna

Bakgrund

SLU delar i år ut sin förtjänstmedalj för sjätte gången. Medaljen instiftades genom ett beslut i styrelsen i april 2009 och finns i tre valörer. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas med medaljen.

Styrelsens beslut kommer att beredas av en belöningskommitté som består av rektor, de fyra dekanerna, ordföranden i Sluss och akademisekreteraren Sune Lindh som verkställande ledamot, tillika sekreterare.

Den stora förtjänstmedaljen är, som framgår nedan, förbehållen forskningsinsatser medan den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna vidare insatser. Förtjänstmedaljen i silver är avsedd för en ung lovande talang i vid bemärkelse.


SLU:s stora förtjänstmedalj

Den stora förtjänstmedaljen, som är utförd i guld och har en diameter av 43 mm, kan förlänas en forskare som med stora personliga insatser på ett synnerligen förtjänstfullt sätt utfört handlingar som för lång tid gagnar SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar.

Den som tilldelas medaljen ska befinna sig i slutet av yrkeskarriären, eller ha avslutat den, och ha gjort en föredömlig, exceptionell insats av i princip livslång karaktär. För att erhålla medaljen krävs att forskningen som bedrivits är enastående i ett internationellt perspektiv.

Tidigare mottagare av medaljen är professor em. Sune Linder, statsagronom em. Jan Philipsson, professor em. Per Åman, professor Sara von Arnold och professor Arvid Uggla.

SLU:s förtjänstmedalj i guld

Förtjänstmedaljen i guld har en diameter av 31 mm och kan förlänas den som har gjort en föredömlig, exceptionell insats av bestående värde för SLU eller den sektor inom vilken SLU verkar.

Tidigare mottagare av medaljen är f.d. byråchefen Hans Lindén, f.d. universitetsdirektör Görel Oscarsson, f.d. forskaren Hartmut Schüssler, professor Stefan Alenius och försöksledare Ulf Johansson.

SLU:s förtjänstmedalj i silver

Förtjänstmedaljen i silver har en diameter av 31 mm och kan förlänas en lovande talang som är anställd vid SLU och som ska uppmuntras att fortsätta sin verksamhet på ett lika föredömligt sätt i framtiden. Den används med fördel för att belöna insatser inom området innovationer och samverkan.

Tidigare mottagare av medaljen är professor Kamal Afaf-Eldin, docent Björn Vinnerås, universitetslektor Anna Rising, forskarassistent Matilda Olstorpe och forskare Lutz Ahrens.

Nominering

Alla anställda vid SLU har rätt att nominera innehavare av medaljen. En nominering ska vara skriftlig, högst 2 sidor lång. Den ska innehålla dels en presentation av den som föreslås, dels en motivering till förslaget. Särskild vikt bör läggas vid att formulera på vilket sätt den föreslagnes insatser har gagnat SLU eller den sektor som SLU verkar inom. Om fler än en anställd har undertecknat nomineringen ska det anges vem som är huvudförslagsställare och kontaktperson i händelse av frågor.

Frågor om medaljen kan ställas till akademisekreterare Sune Lindh, 018-67 10 12, sune.lindh@slu.se.


Kontaktinformation

Sune Lindh, akademisekreterare
Ledningskansliet, SLU
sune.lindh@slu.se, 018-67 10 12, 070-070-524 99 48

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se