Regleringsbrev

Senast ändrad: 26 januari 2017 - slu.se

Regleringsbrevet är regeringens viktigaste instrument för att styra myndigheternas verksamhet.

Regleringsbrevet består av två delar, en verksamhetsdel och en finansieringsdel.

I verksamhetsdelen anges mål, återrapporteringskrav, uppdrag samt kompletterande organisationsstyrning. Målen ska avse sådant som myndigheten bör uppnå under året. Återrapporteringskraven avser sådan information som myndigheten ska rapportera till regeringen, främst i årsredovisningen.

I finansieringsdelen redovisas bl.a. vilka och hur stora anslag myndigheten disponerar, vilka villkor som gäller för anslagen avseende t.ex. anslagskredit, räntekontokredit och låneram samt villkor för myndighetens avgiftsbelagda verksamhet.

Se nedan för länkar till SLU:s regleringsbrev. Alla regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets hemsida (www.esv.se).

Regleringsbrev för SLU

Fakta:

Regeringen beslutar om regleringsbrevet under senare hälften av december för efterföljande budgetår.

Sidansvarig: plan-webb@slu.se