Miljöarbetet - övergripande

Senast ändrad: 29 december 2016 - slu.se
miljölogga.jpg

SLU arbetar för närvarande med att miljöcertifiera hela universitetet. Vi påverkar miljön direkt genom resursanvändning, resor, utsläpp m.m., men vi kan också påverka indirekt genom vår unika kompetens inom området.

Miljöledningssystemet

Hur SLU:s miljöledningssystem är uppbyggt kan du läsa mer om här.

Certifiering       

Sedan juli 2016 är samtliga verksamheter inom SLU miljöcertifierade enligt ISO 14001. Läs mer på vår sida om miljöcertifiering.

Klimatfonden

Utdelning ur klimatfonden görs en gång per år från och med 2017. Nästa ansökningsomgång stänger 29/9-2017 och utdelning sker under november månad. Läs mer på vår sida om klimatfonden.

Övergripande miljömål

SLU:s övergripande miljömål finns beskrivna här.

Laglista

SLU prenumererar på en lagbevakningstjänst som heter Rättsnätet. Länken nedan tar dig till laglistan kopplad till ISO 14001 standarden.

Kemikaliehanteringssystemet KLARA

Alla kemikalier som används inom SLU ska registreras i det webbaserade kemikaliehanteringssystemet KLARA. Genom systemets olika funktioner kan man få hjälp med inventering/registrering, rapportering, riskbedömning mm. I KLARA finns dessutom uppdaterade säkerhetsdatablad kopplat till varje enskild produkt och därigenom tillgängliggörs riskinformation för samtliga användare inom organisationen. För sökning av säkerhetsdatablad krävs ingen inloggning förutsatt att man sitter på en av SLUs IP-adresser

Systemet och dess förvaltning beskrivs noggrannare i dokument: SLU-336 Kemikaliehanteringssystemet KLARA

En kortfattad beskrivning av hur man söker i KLARA med eller utan föregående inloggning finns i dokument: SLU-345 Lathund KLARA

KLARA nås via denna länk, eller på Medarbetarwebben under Verktyg och system.

Kontaktperson för frågor kring KLARA är Ingrid Nygren, ingrid.nygren@slu.se

Dokument kopplade till miljöarbetet på SLU

Cykelvänlig arbetsplats – Campus Ultuna

Under våren 2016 har en projektgrupp vid Campus Ultuna påbörjat ett arbete med att diplomera campusområdet som en Cykelvänlig arbetsplats (se Uppsala kommuns sida). Syftet är att förbättra cykelvänligheten på campusområdet och skapa förutsättningar för medarbetare att förbättra sin hälsa samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan.

Länk till Projekt Cykelvänlig arbetsplats

Fakta:

SLU:s miljöpolicy:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.

SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."