Anmäl skada eller tillbud – Student

Senast ändrad: 06 juli 2016 - slu.se

Observera att de uppgifter du lämnar, inklusive personuppgifter, sparas som underlag för SLU:s förebyggande arbetsmiljöarbete.


Namn och kontaktuppgifter till student som blivit drabbad. OBS frivillig uppgift!

Namn och kontaktuppgifter till uppgiftslämnare

Namn och kontaktuppgifter till kursledare, praktikvärd eller liknande

Ange utbildningsprogram och kurs

Ange datum för incident (ÅÅÅÅ-MM-DD)

På vilken ort skedde skadan eller tillbudet?
Ange ev. annan plats

Var skedde incidenten?

Har en skada uppstått eller är det ett tillbud (riskabel händelse som kunde ha utvecklats till en skada)?

Vad har hänt?

Hur hade skadan eller tillbudet kunnat undvikas?

Vilka åtgärder har vidtagits?

Övrigt, t.ex. planerade åtgärder

Skadan eller tillbudet är även anmäld till
Observera att vid allvarlig skada eller allvarligt tillbud måste arbetsmiljöansvarig chef, t.ex. perfekt eller avdelningschef, skyndsamt informeras av uppgiftlämnare och/eller drabbad.

Vill du skriva ut formulärsidan, vänligen använd länken till höger.