Stipendier för jägmästar- och skogsmästarstudenter

Senast ändrad: 19 maj 2016 - slu.se

Stipendierna är möjliga att söka varje år för dig som läser eller har läst på jägmästar- eller skogsmästarprogrammet.

För de flesta stipendier är  ansökningstiden 1 mars till 31 mars. Nästa ansökningsomgång är mars 2016. SLU.sfak.2016.3.1.5-77

För dig som skriver examensarbete inom Norden finns möjlighet att söka medel ur fonden Tor Jonssons minne. Denna fond kan du söka till under hela läsåret men den annonseras under mars.

Så här söker du

På sidan instruktioner för hur du fyller i ansökan hittar du mer information om hur du söker och vad du kan söka stipendium för utöver informationen för varje fond nedan. 

Det är inte möjligt att lämna in en gruppansökan utan var och en måste lämna in en egen ansökan även om ni avser att delta i en gemensam aktivitet.

Efter resan

Ett villkor för alla fonder är att du inom tre månader efter din aktivitet är genomförd lämnar in en reseberättelse.  Du kan också läsa vad andra har gjort tidigare. Först när reseberättelsen är inlämnad och godkänd betalas den sista delen av stipendiebeloppet ut.

Följande stipendier finns att söka:

Forna elevers stipendiefond
Eugen Hembergs stipendiefond
Magda och Folke Carlssons stipendiefond
Albert N. Cedergrens reseunderstödsfond
Nils Delins stipendiefond
Tage Engströmers stipendiefond
Ludvig Mattsson Mårns stipendiefond
Magnus Nordquists stipendiefond
Skandias stipendiefond
Wilhelm Smitts stipendiefond
Fonden till Tor Jonssons minne

Forna elevers stipendiefond

Tre stipendier delas ut. Till stipendiater utses två studerande på jägmästarprogrammet och en studerande på skogsmästarprogrammet, som med ”nit och framgång bedrivit sina studier och iakttagit ett hedrande uppförande”. Stipendiet får innehas mer än en gång.

Eugen Hembergs stipendiefond

Stipendium utdelas till programstudent vid fakulteten för skogsvetenskap, som framgångsrikt bedrivit sina studier och visat särskilt intresse för något av ämnena skogsskötsel eller skoglig zooekologi (viltekologi/skogsentomologi eller faunadelen i naturvårdsbiologi) lämpligtvis för genomförande av examensarbete i något av nämnda ämnesområden.

Magda och Folke Carlssons stipendiefond

Utdelas som resestipendium till ordinarie studerande på jägmästarprogrammet eller till, från fakulteten för skogsvetenskap, nyutexaminerade jägmästare/skogliga magistrar, som avlagt examen efter den 1 april 2010, som bidrag till täckande av kostnader för enskilda skogliga studieresor till utlandet.  1/10 av stipendiebeloppet betalas inte ut förrän reseberättelse inlämnats och godkänts.

Albert N. Cedergrens reseunderstödsfond

Utdelas till, från fakulteten för skogsvetenskap, utexaminerade jägmästare/skogliga magistrar för skogsvetenskapliga studier i främmande land. Delas ut vartannat år. 2017 är ordinarie år. (Varje år kan dock resterande summa från tidigare år ut delas ut).

Nils Delins stipendiefond  

Utdelas till, från fakulteten för skogsvetenskap utexaminerade jägmästare och skogliga magistrar, med examen från 2006 eller senare, för studieresor i språk eller affärsteknik i utlandet.* Delas ut vart 5:e år. Nästa ordinarie år är 2020  (Varje år kan dock resterande summa från tidigare år delas ut).

*Intyg om antagning till språkkurs eller kurs i affärsteknik ska uppvisas innan stipendiet utbetalas.

Tage Engströmers stipendiefond

Utdelas till en studerande på jägmästarprogrammet som visat lämplighet för sitt yrke. Släktingar till donatorerna, som uppfyller detta villkor, äger företräde. Stipendiet får innehas mer än en gång.

Ludvig Mattsson Mårns stipendiefond

Utdelas som ekonomiskt bidrag under utbildningsåren till studerande på jägmästarprogrammet för studier inom ämnena skogsekonomi eller skogsteknik, - företrädesvis i någon internordisk fråga.

Magnus Nordquists stipendiefond

Utdelas som stipendium till studerande på jägmästarprogrammet, i första hand till den som visat fallenhet för skogsmatematiska studier. Företräde har student som är född i Västernorrlands eller Norrbottens län.

Skandias stipendiefond

Högst tre stipendier till studerande på jägmästarprogrammet, som bedrivit sina studier med nit och framgång samt iakttagit ett hedrande uppförande. Stipendiet får innehas mer än en gång.

Wilhelm Smitts stipendiefond

Utdelas som stipendium till studerande på jägmästarprogrammet som ådagalagt flit, intresse och lämplighet för sitt yrke.

Torsten Wangenbergs stipendiefond

Utdelas till en eller flera studerande på jägmästarprogrammet som bidrag till kostnader för studieresor avsedda att fullständiga deras utbildning.

Fonden till Tor Jonssons minne

Utdelas varje år som resestipendium för studieresa*, enskilt eller i grupp, i de nordiska länderna (inklusive Sverige) till studerande på skogsmästar- eller jägmästarprogrammet. Studieresor med fokus på skogsindelning eller skogsskötsel har företräde, liksom sökande som är född i Västergötland.

* För resor som genomförs i samband med examensarbetets genomförande kan ansökan göras löpande under läsåret för studerande på skogsmästar- och jägmästarprogrammen. Ansökan skall även i detta fall göras innan resa genomförs och kopia på godkänd arbetsplan skall bifogas.

¼ av stipendiebeloppet betalas inte ut förrän reseberättelse inlämnats och godkänts.

För samtliga stipendier gäller att en reseberättelse skall inlämnas inom 3 månader efter avslutad resa.

Ansökningsformulär

Instruktioner till ansökan

Reseberättelser

Sista anmälningsdag

Skicka in senast den 31 mars 

Skicka både på webben och till Registrator, SLU, 901 83 Umeå


Kontaktinformation

Maria Sterner
Utbildningshandläggare
Fakulteten för skogsvetenskap, kansliet
maria.sterner@slu.se, 018 67 10 00 vxl. 

Sidansvarig: maria.sterner@slu.se