Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Publicerad: 13 september 2016 - slu.se
veterinar1.png

Information till dig som är student på tilläggsutbildningen. Här hittar du information om utbildningen, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Stipendier på VH-fakulteten

All information om fakultetens stipendier, inklusive kungörelse och blanketter, hittar du på fakultetens stipendiesida.

Stipendierna utlyses vanligtvis i februari-mars.

Tillgodoräknande

För att kunna tillgodoräkna sig tidigare veterinära studier krävs att dessa motsvarar de programkurser som ges på SLU. Alla poäng i en veterinärexamen eller i tilläggsutbildningen måste komma från obligatoriska eller valbara programkurser. Om du anser att kursmålen i en programkurs motsvaras av något du tidigare läst, ska du ansöka om tillgodoräknande.

Tillgodoräknande motsvarande hel kurs

Om du anser att alla kursmål i en programkurs motsvaras av något du tidigare läst, ansöker du om tillgodoräknande motsvarande hel kurs.

Fyll i alla fält i blanketten och skriv under den innan den skickas till Registrator. Blanketten måste vara inlämnad senast fyra veckor innan kursstart för att du ska hinna få besked innan kursen startar om tillgodoräknandet har medgetts. Tänk på att lämna en så fullständig ansökan som möjligt om du vill få snabbt besked!

Handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten:

 • Kursplan, schema och litteraturlista, samt i förekommande fall seminariearbete eller uppsats, för den kurs/de kurser du redan har läst
 • Registerutdrag (Ladokutdrag) eller officiellt vidimerad kopia*) av kursbevis, Transcript of Records eller motsvarande (om baksida finns ska även kopia av den bifogas) för den kurs/de kurser du redan har läst

Beslutet meddelas via e-post till den adress som du angivit i ansökan.


Tillgodoräknande motsvarande del av kurs

Om du anser att något eller några av kursmålen i en programkurs motsvaras av något du tidigare läst, ansöker du om tillgodoräknande motsvarande del av kurs.

Fyll i alla fält i blanketten och skriv under den innan den lämnas/skickas till Utbildningsservice VHC. Blanketten måste vara inlämnad senast fyra veckor innan kursstart för att du ska hinna få besked innan kursen startar om hur stor del av kursen du kan få tillgodoräkna dig.

Tänk på att lämna en så fullständig ansökan som möjligt om du vill få snabbt besked!

Handlingar som ska bifogas ansökningsblanketten:

 • Kursplan, schema och litteraturlista, samt i förekommande fall seminariearbete eller uppsats, för den kurs/de kurser du redan har läst
 • Registerutdrag (Ladokutdrag) eller officiellt vidimerad kopia*) av kursbevis, Transcript of Records eller motsvarande (om baksida finns ska även kopia av den bifogas) för den kurs/de kurser du redan har läst

Beslutet meddelas via e-post till den adress som du angivit i ansökan.


*) Officiellt vidimerad kopia

Med officiellt vidimerad kopia menas att kopians överensstämmelse med originalet är intygat av:

 • den instans som utfärdat originalet, eller
 • en myndighet i det land originalet är utfärdat,
 • eller en myndighet i Sverige (t.ex. polisen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, skatteverket, biblioteket, notarius publicus etc.)

För att en vidimering ska vara giltig krävs förutom namnunderskrift av den som intygar, att en stämpel finns som innehåller uppgifter om myndighetens namn, adress och telefonnummer.

I stället för att lämna in en officiellt vidimerad kopia kan du visa upp ditt kursbevis i original för registrator eller Utbildningsservice VHC som då kan intyga att kopian överensstämmer med originalet.

Studiemedel?

Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande! Tillgodoräknade poäng räknas inte som studieresultat av CSN.

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida.

Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida.

Riktlinjer för muntliga tentamina

 1. Vid muntlig tentamen i kurser där klinisk tjänstgöring ingår, ska det i förväg ha överenskommits om studentens insatser på kliniken ingår i bedömningen.
 2. En lärare genomför examinationen. Examensvittnen kan finnas med vid examinationstillfället.
 3. Tentamen ska i möjligaste mån ske i grupp. En diskussion bör eftersträvas som tentamensform. Examinerande lärare ansvarar för att antal frågor balanseras i gruppen och att kompletterande frågor ställs till studenter som inte deltagit tillräckligt mycket i diskussionen.
 4. Examinationen ska även ses som ett inlärningstillfälle.
 5. Varje student ska få minst en övergripande fråga.
 6. Om en student ges betyget "ej godkänd" ska beslutet motiveras.
 7. Bedömning från muntlig tentamen (gäller även deltentamen) ska delges studerande i anslutning till tentamenstillfället.
 8. Student som underkänts har rätt att byta examinerande lärare, om inte särskilda skäl talar mot det. Särskilda skäl avser här till exempel att annan examinerande lärare med relevant kompetens saknas eller att studentens begäran saknar bärande argument.
Fakta

Det engelska namnet på utbildningen är Supplementary education for veterinarians with degrees from countries outside the EU/EEA and Switzerland.


Kontaktinformation

Koordinator - Tilläggsutbildning för veterinärer

Jeanette Hanson, universitetsadjunkt
Institutionen för kliniska vetenskaper/ avdelningen för kirurgi och medicin
TU-VET@slu.se

Sidansvarig: Sofia.Webering.Ekberg@slu.se