Hållbar stadsutveckling - masterprogram

Publicerad: 30 december 2016 - slu.se
landskapsarkitekt-alnarp1.png

Information till dig som är student på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling - ledning, organisering och förvaltning. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt de dokument som styr utbildningen.

Trainee-program

i Göteborgstrakten! Ett utmärkt tillfälle efter examen! Länk.

Utbildningens struktur

Utbildningen är flexibelt uppbyggd genom att du har möjlighet att läsa delar av den på halvfart. Årskurs ett består av fyra kurser om vardera 15 hp, som var och en läses över en hel termin på halvfart. Du kan välja att läsa två kurser parallellt och bli klar med årskurs ett på ett år istället för två. I årskurs två är upplägget två kurser på helfart och ett avslutande självständigt arbete på 30 hp (vilket kan genomföras på hel- eller halvfart), vilket leder till en masterexamen i landskapsarkitektur.

Schemalagd undervisning på enskilda kurser är normalt förlagd till två dagar i veckan, antingen i Malmö eller i Alnarp (som ligger strax utanför Malmö). Avvikelser från detta kan förekomma, särskilt vid exkursioner och studiebesök.

Årskurs 1, hösttermin

Stadens utmaningar (15 hp, halvfart)

måndag, tisdag

Kursen inleder utbildningen och presenterar stadens förutsättningar med de komplexa problem som måste hanteras för att driva utvecklingen mot hållbarhet. Kursen skapar en gemensam grund för de fortsatta studierna i utbildningen. Kursen ges vid SLU i samarbete med Malmö högskola.

Hållbar utveckling i teori och praktik (15 hp, halvfart)

torsdag, fredag

Kursen utgår ifrån ett antal fallstudier och teoretisk litteratur. Vi analyserar fallstudierna för att bygga upp en förståelse för vad hållbar utveckling är och hur man kan arbeta med hållbar stadsutveckling i praktiken. Kursen ges på Malmö högskola.

Årskurs 1, vårterminen

Projekt- och processledning (15 hp, halvfart)

måndag, tisdag

Kursen behandlar ledarskap, organisationsutveckling och lärandeprocesser. Du kommer att lära dig om de teorier och verktyg som krävs för att på ett professionellt sätt organisera och leda förändringsprocesser med fokus på hållbar stadsutveckling. Kursen ges på Malmö högskola.

Hållbar stadsutveckling, projektkurs (15 hp, halvfart)

torsdag, fredag

Kursen bygger på att du gör en egen förstudie kring ett projekt som rör hållbar stadsutveckling. Här kan du utgå ifrån redan planerade stadsutvecklingsprojekt eller utveckla egna idéer i samverkan med företag, kommuner eller andra aktörer. Kursen ges på Malmö högskola.

Under höst- och vårterminen kommer frivilliga exkursioner att genomföras vissa onsdagar.

Årskurs 2, hösttermin

Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs (15 hp, helfart period 1)

och

Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs (15 hp, helfart period 2)

Kurserna ger en fördjupad kunskap kring de resurser som offentliga och privata aktörer kan mobilisera för att främja en hållbar stadsutveckling i den redan byggda miljön samt avser att ge en bild av tendenser och drivkrafter inom modern stadsplanering. Fokus är alltså på utveckling och förvaltning av det redan byggda för att skapa hållbara städer. En viktig aspekt är planeringsstrategier för en hållbar utveckling inom den framtida infra- och bebyggelsestrukturen. Kurserna innebär samverkan med olika aktörer och ges vid SLU.

Årskurs 2, vårtermin

Självständigt arbete (30 hp)

Ett större självständigt arbete utgör slutpunkten i masterutbildningen. Arbetet innebär att man själv i samråd med en eller flera handledare planerar och genomför ett arbete i hållbar stadsutveckling. Arbetet kan göras på hel- eller halvfart över en eller två terminer. Kursen är en förutsättning för att man ska få ut en masterexamen. Arbetet examineras vid SLU.


Kontaktinformation

Programstudierektor Hållbar stadsutveckling:

Christine Haaland, Forskare
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
christine.haaland@slu.se, 040-415481

Programstudierektorn har i uppdrag att samordna och utveckla utbildningsprogrammet. Vänd dig till programstudierektorn med frågor om kursval, ramschema, studieplaner och framtid.

Utbildningshandläggare. Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om tillgodoräknanden, studieuppehåll och regler.

Namn: Boel Sandskär  Tel: 040-415082 E-post: boel.sandskar@slu.se

Utbildningsadministratör. Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor av allmän studiekaraktär.

Namn: Kristina Regnell  Tel: 040-415416 E-post: Kristina.Regnell@slu.se

Sidansvarig: boel.sandskar@slu.se