Praktik utomlands

Senast ändrad: 22 september 2016 - slu.se

Läser du till landskapsarkitekt i Alnarp, hortonom, trädgårdsingenjör, landskapsingenjör, lantmästare eller hippolog? Då har du möjlighet att läsa din praktikkurs utomlands.

Att göra praktik utomlands kan vara ett bra sätt att tillämpa dina ämneskunskaper i arbetslivet inom ditt studieområde. Det är en möjlighet att utveckla dina språkkunskaper och få insikt i en annan kultur. En praktikperiod kan också ge dig värdefulla kontakter som kan hjälpa dig vidare i din karriär.

Läs mer om olika typer av praktik i menyerna nedan. Även om det inte ingår praktik i din utbildning kan du skapa dig en internationell profil genom att göra praktik utomlands på egen hand.

Erasmus+ praktik inom ditt program

Praktik i ett EU-land

Om du vill göra din praktik i ett EU-land kan du ansöka om Erasmus+, ett stipendium för praktik. Med Erasmus+ kan du praktisera på en arbetsplats i något av de 30 länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Praktiken ska genomföras i en sammanhängande period på ett företag, en organisation eller en institution. Praktiken ska vara på heltid och omfatta minst två och högst tolv månader och den måste kunna tillgodoräknas i dina studier vid SLU.

Det är möjligt att åka på Erasmus mobilitet flera gånger. Sammanlagt får Erasmuspraktiken och Erasmusstudierna vara högst 12 månader per utbildningsnivå.

För att bli beviljad stipendiet ska du

 • vara registrerad och ha för avsikt att ta ut examen vid SLU
 • ansvarar själv för att hitta en praktikplats som kursledaren godkänner
 • genomgå ett språktest före och efter din praktik
 • bo i praktiklandet under hela praktikperioden
 • inte ta emot andra stipendium från EU eller UHR under samma mobilitetsperiod
 • efter praktiken svara på en enkät och lämna in en praktikberättelse som andra studenter kan ta del av
 • lämna ett intyg från praktikplatsen på att du genomfört hela praktikperioden

Tänk på att du kan bli återbetalningsskyldig på hela eller delar av stipendiebeloppet om du inte följer ovanstående.

Så här ansöker du om Erasmus+ praktik

Ansökan gör du senast två månader innan praktikkursen börjar. Gör du ansökan senare hinner du inte få stipendiet innan praktiken påbörjas.

 • Hitta en praktikplats i ett EU-land. Kanske kan du få tips av andra studenter, kursledare eller kontakter. Var ute i god tid!
 • Sök till praktikkursen på www.antagning.se
 • Praktiken ska vara godkänd av kursledare för praktikkursen.
 • E-posta din ansökan till registrator@slu.se. Skriv "Ansökan Erasmuspraktik SLU ua 2016.3.1.5-907” i ämnesraden. Bifoga blanketten ”Ansökan Erasmuspraktik”. Tänk på att du behöver underskrift av kursansvarig lärare.

Du som fått Erasmus+ praktikstipendium

Om din ansökan om Erasmus+stipendiet beviljas kommer vi att be dig skriva under ett stipendieavtal och ett Learning Agreement. Det är en plan för vad du ska göra under praktiken. Learning Agreement ska vara påskrivet av studenten, praktikplatsen och SLU innan praktiken börjar. 

När du påbörjat praktiken måste du be praktikvärden fylla i blanketten Confirmation of start of internship . Sista veckan på din praktik skickar du in blanketten Confirmation of end of internship .

Stipendiet ska användas till utgifter som resa, boende och andra kostnader du har under praktikperioden..

 • Du får cirka 525/månad för praktik i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien och Österrike.
 • I länder med lägre levnadskostnader får du cirka € 465/månad. Det gäller Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckiska republiken, Tyskland, Turkiet och Ungern.

Läs mer på din kurshemsida och ta kontakt med kursledaren om du vill veta mer praktikkursen. Frågor om stipendiet kan besvaras av goabroad@slu.se.

Praktik i ett utvecklingsland

 • Sida erbjuder stipendium för studenter och nyutexaminerade som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner.

Syftet med Sida:s resestipendium är att ge möjlighet till praktik för att främja intresset hos yngre akademiker att i framtiden arbeta inom internationella organisationer med frågor som berör det svenska utvecklingssamarbetet.

Information om stipendiet och praktiken

 • Du ska vara antagen till en praktikplats för att kunna söka ett resestipendium. 
 • Praktiken ska vara obetald. Med obetald menas i detta sammanhang att den sökande vare sig får lön för praktiken eller medel från annat program som administreras av Internationella programkontoret, exempelvis Erasmus praktikstipendium. En ersättning på högst 2 000 kronor per månad från praktikplatsen tillåts dock. 
 • Praktiken ska omfatta minst två månader.
 • Stipendiebeloppen är 25 000 kronor för praktik utanför Europa, 20 000 kronor för praktik inom Europa och 10 000 kronor för praktik inom Norden. 
 • Du får inte ha mottagit Sida:s resestipendium tidigare.
 • Praktikplatsen söks direkt vid den aktuella organisationen. För närmare information om praktikplatser, förfrågningar samt ansökningshandlingar ska du alltid vända dig direkt till respektive organisation. Varken Sida eller Internationella programkontoret deltar i antagningsförfarandet.
 • Den sökande ska antingen vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige eller vara nordisk medborgare folkbokförd i Sverige sedan minst ett år.

Så här gör du för att ansöka om stipendiet

Det är möjligt att söka Sidas resestipendium löpande under året. Du ansöker online tidigast tre månader före praktikperiodens början och senast en dag före praktikstart. Ansökan kommer dock inte att behandlas förrän en underskriven ansökan tillsammans med efterfrågade bilagor är Internationella programkontoret tillhanda.

När du ansöker om ett resestipendium krävs att du också skickar följande per brev:

 • Underskrivet intyg/antagningsbevis från praktikorganisationen, som:
  - bekräftar att du är antagen som praktikant/intern
  - bekräftar att praktiken är obetald
  - anger namn på organisationen och avdelningen
  - anger praktiktidens omfattning
 • Curriculum vitae (CV)
 • Underskrivet registreringsintyg som bekräftar att du är registrerad på en kurs eller ett program vid universitet och/högskola, alternativt kopia på examensbevis från universitet/högskola som är högst två år gammalt.

Skicka den utskrivna ansökan med de dokument som ska bifogas ansökan till följande adress:

Internationella programkontoret
Sidas resestipendium
Box 1413
621 25 Visby

Organisationer godkända för praktik

Här finner du hela listan av organisationer som är godkända för praktik inom ramen för Sida:s resestipendier.

Praktisera på egen hand

Här nedan följer några tips på länkar om du vill söka praktik utomlands på egen hand:

International Asociation of Agriculture Student (IAAS) är en världsomfattande organisation som drivs av studenter. Organisationen förmedlar praktikplatser där du ofta får mat och husrum mot att du arbetar. 

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) är en internationell organisation vars mål är att underlätta för studerande inom främst högre teknisk utbildning att få internationell praktik samt att öka den internationella förståelsen mellan studenter från olika länder.

Willing Workers on Organic Farms (WWOF) förmedlar volontärarbeten på ekologiska jordbruk. Du får mat, husrum och får lära dig om hållbart jordbruk mot att du arbetar.

Praktikförmedlingen förmedlar meriterande praktikplatser och internships inom internationellt utvecklingsarbete.

AISEC är världens största studentorganisation med 70 000 medlemmar i hela världen. AIESEC finns 170 länder och på 2 400 universitet. AIESEC erbjuder dig som student möjlighet att få arbetslivserfarenhet genom internationella studentutbyten och praktik i andra länder.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se