Information och service för studenter vid SLU
Feedback

Examen

Examensbeviset är ett intyg på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor till en viss nivå. När du anser att du är klar med dina studier och vill ta ut examen måste du själv ansöka om en sådan. Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok.

Ansök om examen

Det finns två sätt att ansöka om en examen från SLU:

Glöm inte att fylla i programvärderingen i samband med att du ansöker om din examen. Programvärderingarna är ett underlag i SLU:s förbättringsarbete.

Ny utbildnings- och examensstruktur

Den 1 juli 2007 genomfördes en genomgripande reform av den svenska utbildnings- och examensstrukturen. Den högre utbildningen delas nu in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Studiernas omfattning anges i högskolepoäng där ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. Examen omfattar exakt antal högskolepoäng. Du kan alltså inte ha flera högskolepoäng i din examen än vad som anges i högskoleförordningen. För examen på avancerad nivå krävs en tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) eller motsvarande utländsk examen.

Ny examensstruktur

Den nya examensstrukturen som började gälla 1 juli 2007 är ett led i anpassningen av den högre utbildningen i Sverige till övriga Europa.

All utbildning och examina delas in i tre nivåer:

 • Grundnivå
 • Avancerad nivå
 • Forskarnivå

Varje nivå bygger på att man har utbildning på tidigare nivå. Alla examina kopplas till någon av dessa nivåer och har en exakt omfattning i högskolepoäng. Du kan alltså inte inkludera mer högskolepoäng i din examen än vad som anges i högskoleförordningen. Även i den nya examensstrukturen finns två typer av examina - yrkesexamina och generella examina. Högskoleförordningen anger att generella examina ska omfatta "successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen". SLU använder benämningen "huvudområde" vilket ersätter det tidigare begreppet "huvudämne".

Generella examina på grundnivå

Högskoleexamen. Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom ett huvudområde inklusive ett självständigt arbete om minst 7.5 högskolepoäng.

Kandidatexamen. Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Generella examina på avancerad nivå

Magisterexamen. Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd examen om minst 180 högskolepoäng (3 år) eller motsvarande utländsk examen.

Masterexamen. Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng. Därtill ställs krav på avlagd examen om minst 180 högskolepoäng (3 år) eller motsvarande utländsk examen.

Följande huvudområden är fastställda vid SLU för generella examina

 • Biologi
 • Djuromvårdnad (endast grundnivå)
 • Företagsekonomi
 • Hippologi (endast grundnivå)
 • Husdjursvetenskap
 • Kemi
 • Lantbruksvetenskap
 • Landsbygdsutveckling
 • Landskapsarkitektur
 • Landskapsplanering
 • Livsmedelsvetenskap
 • Markvetenskap
 • Miljövetenskap
 • Nationalekonomi
 • Skogshushållning
 • Skogsvetenskap
 • Teknologi
 • Trädgårdsvetenskap
 • Veterinärmedicin

Yrkesexamina på grundnivå

 • Djursjukvårdarexamen (120 högskolepoäng)
 • Hippologexamen (120 högskolepoäng)
 • Landskapsingenjörsexamen (180 högskolepoäng)
 • Lantmästarexamen (120 högskolepoäng)
 • Skogsmästarexamen (180 högskolepoäng)
 • Trädgårdsingenjörsexamen (120 högskolepoäng)

Yrkesexamina på avancerad nivå

 • Agronomexamen (270 högskolepoäng)
 • Hortonomexamen (300 högskolepoäng)
 • Jägmästarexamen (300 högskolepoäng)
 • Landskapsarkitektexamen (300 högskolepoäng)
 • Veterinärexamen (330 högskolepoäng)

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (149 Kb)

Övergångsbestämmelser

Du som påbörjat dina studier före den 1 juli 2007 har rätt att slutföra din utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna till och med utgången av juni 2015.

Äldre examensstruktur

Inom grundutbildningen finns det två typer av examina – yrkesexamina och generella examina.

Följande yrkesexamina kan avläggas vid SLU

 • Agronomexamen
 • Djursjukvårdarexamen
 • Hippologexamen
 • Hortonomexamen
 • Jägmästarexamen
 • Landskapsarkitektexamen
 • Landskapsingenjörsexamen
 • Lantmästarexamen
 • Skogsmästarexamen
 • Trädgårdsingenjörsexamen
 • Veterinärexamen

Följande generella examina kan avläggas vid SLU

Magisterexamen med ämnesdjup. Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. I huvudämnet krävs fullgjorda studier på 80-poängsnivån. I huvudämnet ska ett examensarbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng ingå.

Magisterexamen med ämnesbredd. Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 40 poäng med speciell inriktning av den som avlagt examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen. I magisterexamen med ämnesbredd ska ett examensarbete om minst 10 poäng ingå.

Kandidatexamen. Uppnås efter fullgjorde kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fullgjorda studier på 60-poängsnivån. I huvudämnet ska ett examensarbete om minst 10 poäng ingå.

Högskoleexamen. Uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng med viss inriktning varav 40 poäng i ett huvudämne.

Följande huvudämnen är fastställda vid SLU för generella examina

 • Biologi
 • Djuromvårdnad (kandidat)
 • Företagsekonomi
 • Hippologi (kandidat)
 • Husdjursvetenskap
 • Kemi
 • Landskapsplanering
 • Livsmedelsvetenskap
 • Markvetenskap
 • Nationalekonomi
 • Skogshushållning
 • Teknologi
 • Veterinärmedicin

Sök examen

Sista datumet för att slutföra studierna och ta examen enligt den äldre utbildnings- och examensstrukturen (studier påbörjade före 1 juli 2007) är 30 juni 2015.

Diploma supplement

Efter den 1 januari 2003 ska alla examensbevis som utfärdas av statliga universitet och högskolor åtföljas av en bilaga på engelska, ett så kallat Diploma Supplement. Denna bilaga beskriver bland annat innehåll och omfattning av den utbildning som lett fram till examen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Diploma Supplement ska underlätta erkännandet av högskoleutbildningen utomlands och göra det lättare att flytta mellan olika länder för att studera vidare eller arbeta.

Diploma Supplement utfärdas på ett vida talat europeiskt språk (engelska), automatiskt och utan kostnad, som en bilaga till alla examensbevis.

Exempel på Diploma supplement (2Mb)

 

 

 

 


 

Blanketter


Lokala föreskrifter

Examensföreskrifter för SLU (149 Kb)


Ansökan om examen skickas till:

SLU
Utbildningsavdelningen

Box 7010
750 07 Uppsala


Kontakt

Om du har frågor som gäller din examen, kontakta examen@slu.se

 


Sidan uppdaterad: 2015-11-02. Sidansvarig: examen@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se